រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្តីពី ការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ៣១នាក់, អ្នកមរណភាពចំនួន ០១នាក់(ស្រី) អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១០នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក​ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, ​មណ្ឌលព្យាបាល​វិទ្យាល័យ​​​ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូ...

 • 238
 • ដោយ taravong
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ១៧នាក់ ស្រីចំនួន ០៩នាក់, អ្នកមរណភាពចំនួន ០២នាក់(ស្រី ០១នាក់), អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២៦នាក់ ស្រីចំនួន ១៤នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, មណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូណ៌ ន...

 • 384
 • ដោយ taravong
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សូមគោរពរាយការណ៍ជូន ឯកឧត្តម៖

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ១៦នាក់ ស្រី ០៧នាក់ អ្នកមរណភាពចំនួន ០១នាក់(ស្រី) អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៣នាក់ ស្រី ២៨នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ អ្...

 • 267
 • ដោយ taravong
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ៣៩នាក់ ស្រី ២៥នាក់ អ្នកមរណភាពចំនួន ០១នាក់(ប្រុស) អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥២ ស្រី ២៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក​ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, ​មណ្ឌលព្យាបាល​វិទ្យាល័យ​​​ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូ...

 • 255
 • ដោយ taravong
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្ត រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ២៨នាក់ ស្រី ១៧នាក់ (ដែលជាអាជីវករ, កសិករ, កម្មករ, អ្នកនេសាទ, សិស្ស, មន្ត្រីរាជការ, និងពលករមកពីថៃ និងអ្នកមរណភាពចំនួន ៤នាក់ ស្រី ២នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, មណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូណ៌ ន...

 • 310
 • ដោយ taravong
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្ត រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស ចំនួន ៣០នាក់ ស្រី ១៨នាក់ (អាជីវករ, បុគ្គលិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, កសិករ, អ្នកបើកឡានដឹកកម្មករ, អ្នកលាងម៉ូតូ, បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងពលករមកពីប្រទេសថៃ) និងអ្នកជាសេះស្បើយចំនួន ២៣នាក់ ស្រី ១១នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, មណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូណ៌ ន...

 • 303
 • ដោយ taravong
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្ត រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ចំនួន ៣១នាក់ ស្រី ១៤នាក់ (អាជីវករ, កម្មករ, កសិករ និងមន្ត្រីរាជការ) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខាងលើ បានដាក់ឱ្យសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង, មណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យ តេជោ ហ៊ុន សែន ទឹកហូត, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ត្រឡាច, មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បរិបូណ៌ ន...

 • 232
 • ដោយ taravong
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៥នាក់ ស្រីចំនួន ៣៥នាក់(Rapid Test), អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥៨នាក់ ស្រីចំនួន ៣៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

 • 292
 • ដោយ taravong
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៧នាក់ ស្រីចំនួន ១០នាក់(Rapid Test), អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២០នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

 • 245
 • ដោយ taravong
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ថ្មី និងករណីមរណភាពបុរសជនជាតិខ្មែរឥស្លាម ០១នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១

កំពង់ឆ្នាំង៖ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ ឆ្នាំង បានចេញសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត និងករណីមរណភាពបុរសជនជាតិខ្មែរឥស្លាម ០១នាក់ ឈ្មោះ មើ ទុល អាយុ៧៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិស្វាយផ្អ...

 • 218
 • ដោយ taravong